Jak wybrać odpowiednią maszynę do specyficznych warunków glebowych?

Wybierając maszyny rolnicze pod kątem rodzaju upraw, charakteru planowanych zadań oraz specyficznych warunków glebowych mamy na celu podniesieniu wydajności produkcji oraz w ułatwienie wykonywania prac polowych. Jak wybrać odpowiednią maszynę? Sprawdź, na jakie parametry maszyn rolniczych zwrócić uwagę uwzględniając areał gospodarstwa oraz wielkość inwentarza!

Rozpoznanie typów gleby i ich właściwości 

Najważniejszym elementem gleby jest wierzchnia warstwa gruntu. To właśnie tu znajdują się materiały nieorganiczne i organiczne, których obecność w trakcie tworzenia gleby determinowała jej przyszły typ.

W Polsce rodzaj gleb wiąże się głównie z ich położeniem. Na ich kształtowanie wpływ miał klimat umiarkowany ciepły oraz występujące w przeszłości zlodowacenie. Budulcem gleby na terenie naszego kraju jest w głównej mierze zwietrzelina skalna, podlegająca zmiennym w czasie czynnikom glebotwórczym oddziałującym na tę warstwę.

Proces ten nie uległ powstrzymaniu, w dalszym ciągu w gruncie zachodzą procesy rozkładu oraz syntezy związków organicznych i mineralnych, które stale przemieszczają się i gromadzą. Struktura gleby składa się z trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej.

Etapy tworzenia się gleby:

 • wietrzenie skał macierzystych;
 • humifikacja;
 • migracja cząstek glebowych.

W efekcie powyższych procesów możliwe było wyodrębnienie 9 klas bonitacyjnych gleby określających jakość gruntu pod kątem jego wartości użytkowej. Klasy bonitacyjne gleb stworzone zostały na podstawie m.in.: grubości poziomu próchniczego, budowy profilu glebowego, stopnia nachylenia terenu itd.

9 klas bonitacyjnych:

 1. najlepsze (I);
 2. bardzo dobre (II);
 3. dobre (IIIa);
 4. średnio dobre (IIIb);
 5. lepsze średniej jakości (IVa);
 6. gorsze średniej jakości (IVb);
 7. słabe (V);
 8. najsłabsze (VI);
 9. pod zalesienia (VI RZ).

Kluczowe parametry maszyn rolniczych dostosowane do różnych typów gleb 

W określonych warunkach nie każde gospodarstwo musi dysponować kompletem maszyn rolniczych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Brona talerzowa 

Talerzówka służy do rozdrabniania i przemieszczania warstw gleby na jej niewielkiej głębokości. Talerze do talerzówki umieszczone na osiach obrotowych obracają się w przeciwnych kierunkach, przecinając glebę, odrywając ją i przemieszczając na powierzchni uprawnej. Brona talerzowa poprawia strukturę gleby, jej przepuszczalności oraz ułatwia mieszanie nawozów i innych substancji, mających wzbogacić składniki wpływające na właściwości gleby.

Brona talerzowa z wałem strunowym powinna być stosowana na glebach ciężkich, zbitych i nieprzepuszczalnych. W szczególnie trudnych warunkach sprawdzi się agregat talerzowy z wałem packera. Bronowanie niszczy też chwasty (chwastownik brona), a także wyrównuje glebę pod przyszłe prace polowe.

Głębosz 

Głębosz wykorzystywany jest w uprawach, gdzie wymagana jest głęboka ingerencja w glebę (powyżej 40 cm). Pług głębosz sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest poprawa struktury gleby i jej przepuszczalności. Głęboszowanie jest niezbędne przy glebach ciężkich i ubitych.

Producent maszyn rolniczych zaleca stosowanie głęboszy na obszarach mających tendencję do tworzenia zastoisk wody.

Pług dłutowy 

Pług dłutowy pozwala skutecznie skruszyć i spulchnić glebę, bez naruszania jej struktury. Wpływa na polepszenie parametru podsiąkania wody, ożywia glebę i przyczynia się do szybkiego wzrostu roślin.

Siewnik uniwersalny zawieszany 

Siewnik montowany na ciągniku rolniczym lub na specjalnym wózku (np. kultywator uprawowo-siewny) może służyć jako siewnik poplonów, siewnik do trawy, rozsiewacz nawozu lub agregat uprawno- siewny. Elementy siewne zwykle są regulowane pod kątem rodzaju nasion i wymaganych odległości pomiędzy rzędami.

Na rynku dostępne są także siewniki przyczepiane cechujące się większą pojemnością zbiornika, co umożliwia obsługę w gospodarstwach wielkopowierzchniowych.

Agregat ścierniskowy 

Agregat ścierniskowy to maszyna wielofunkcyjna, której zadaniem jest przygotowanie gleby do siewu lub sadzenia roślin. Jeden agregat może zastąpić kilka innych maszyn: bronę, glebogryzarkę czy kultywator, ograniczając tym samym liczbę przejazdów ciężkich maszyn rolniczych.

Włóka łąkowa 

Włóka łąkowa usuwa wierzchnią skorupę gleby, odsłaniając miejsce pod nowe pokolenie trawy. Dodatkowo eliminuje wczesne ogniska chwastów oraz wygładza powierzchnię użytków rolnych, co ma zapobiegać ich parowaniu. Włóka łąkowa pełni funkcję spulchniacza, zanim stan wilgotności gleby pozwoli na wprowadzenie na pola ciężkich maszyn rolniczych.

Dobór maszyn rolniczych z uwzględnieniem perspektywy rozwoju gospodarstwa 

Dobór maszyn rolniczych do gospodarstwa powinien uwzględniać także możliwości jego dalszego rozwoju. Należy pamiętać, że zakup maszyny jest inwestycją, której powtórzenie może okazać się niemożliwe w przeciągu kilku kolejnych lat.

Zatem bieżąca inwestycja perspektywiczna, powinna uwzględnić plany rozwoju gospodarstwa w przyszłości. W związku z powyższym zaleca się uwzględnić około 20% nadwyżki mocy i wydajności maszyn rolniczych w stosunku do bieżących potrzeb.


Szukasz maszyn rolniczych prosto od producenta?

| Skontaktuj się z nami i poznaj naszą ofertę!

Jakie są klasy bonitacyjne gleb i co oznaczają?

Klasy bonitacyjne gleb to system oceny jakości gruntu, składający się z 9 kategorii – od najlepszych (I) do najsłabszych (VI) oraz pod zalesienia (VI RZ). Oceniają one wartość użytkową gleby na podstawie różnych czynników, jak grubość poziomu próchniczego, budowa profilu glebowego, czy nachylenie terenu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze brony talerzowej?

Brona talerzowa jest szczególnie przydatna na glebach ciężkich i zbitych. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni typ wału (np. strunowy lub packera) w zależności od warunków glebowych. Brona talerzowa poprawia strukturę gleby i ułatwia mieszanie nawozów.

Czym kierować się przy wyborze głębosza i pługów dłutowych?

Głębosz jest polecany dla gleb ciężkich i ubitych, gdzie potrzebna jest głęboka ingerencja w glebę. Z kolei pług dłutowy sprawdzi się do spulchniania gleby bez naruszania jej struktury.